100 câu hỏi tìm hiểu nước Đức để thi Quốc tịch

Tài liệu này dùng cho việc kiểm tra kiến thức để nhập quốc tịch và là một phần trong chương trình thi tiếng Đức hệ B1. Với những khái niệm phức tạp, ví dụ vấn đề bầu cử, người dịch có giải thích bổ sung thêm. Phần trả lời cho mỗi câu hỏi có bốn … Continue reading 100 câu hỏi tìm hiểu nước Đức để thi Quốc tịch