Author Lu Thuy Dung Nguyen

Ban hỗ trợ sinh viên SIVIDUC - Hội sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức SIVIDUC.ORG

Học tiếng Đức du học đức học tiếng Đức
0

A.Hà Nội 1.Goethe Institut -Địa chỉ: 56-58 Nguyễn Thái Học, Hà Nội, Việt Nam -Điện thoại: +84 4 37342251 -Fax +84 4 37342254 -Email: info@hanoi.goethe.org -Website: https://www.goethe.de/ins/vn/vi/sta/han/kur.html 2. Khoa Đức – Đại…

PhD PhD research in Germany
0

Các Cơ sở Nghiên cứu tại Đức Tại đây liệt kê một cách khái quát về các Cơ sở Nghiên cứu và các Cơ quan Tài trợ Nghiên cứu quan…