FAQ 2B: TESTAS

 TestAS là một bài kiểm tra để đánh giá khả năng học Đại học của Sinh viên nước ngoài tại Đức. Qua kết quả của TestAS, Sinh viên nước ngoài có thể đánh giá vị trí của mình so với các Sinh viên (nước ngoài) khác. Phần 2: Về việc thi TestAS 1.TestAS là gì … Continue reading FAQ 2B: TESTAS