Browsing: tài khoản phong tỏa

FAQ FAQ_3-01(1)
0

1.Tại sao phải mở tài khoản phong tỏa? ->Tài khoản du học là một hình thức, chứng minh tài chính để đi du học Đức. 2.Chứng minh tài chính là…