Các khoá học DSH tại Đức

DSH Vorbereitungskurs   1.Landesstudkienkolleg – Hochschule Anhalt (Köthen) (không mất phí) http://www.hs-anhalt.de/international/landesstudienkolleg/dsh.html Kì thi DSH có nhận thí sinh ngoài dự thi (không tham gia khoá ôn chuẩn bị thi DSH ở trường) DSH – kinh nghiệm chia sẻ (Phần 1) 2.Studienkolleg Coburg (không mất phí) Sinh viên tham gia khoá học ôn thi DSH … Continue reading Các khoá học DSH tại Đức