FAQ 5: DSH

1.DSH là kì thi dành cho những đối tượng nào? DSH là kì thi ngôn ngữ dành cho sinh viên nước ngoài, những người muốn tham dự học tại 1 trường đại học bất kỳ nào tại đức. Đối với Việt Nam thì DSH là kỳ thi dành cho các bạn sinh viên hoàn thành … Continue reading FAQ 5: DSH