Browsing: Stadtplanung

Giới thiệu ngành học 61f72a038aca9e0bcacb442eaa563e2c_16384
1

1. Tên trường và ngành học: Stadtplanung (Quy hoạch đô thị). Trường HafenCity Universität Hamburg Link trường: https://www.hcu-hamburg.de/ Link ngành: https://www.hcu-hamburg.de/bachelor/stadtplanung/studiengang/ 2. Điều kiện xin zu: TestDaF 4 hoặc…