Author Lu Thuy Dung Nguyen

Ban hỗ trợ sinh viên SIVIDUC - Hội sinh viên Việt Nam tại CHLB Đức SIVIDUC.ORG

DSH Các khoá ôn DSH tại Đức
2

DSH Vorbereitungskurs 1.Landesstudkienkolleg – Hochschule Anhalt (Köthen) (không mất phí) http://www.hs-anhalt.de/international/landesstudienkolleg/dsh.html Kì thi DSH có nhận thí sinh ngoài dự thi (không tham gia khoá ôn chuẩn bị thi…

DSH 41384703349715972542
2

1.Landesstudienkolleg Hochschule Anhalt (Köthen) -Không mất phí tham dự thi đối với các sinh viên tham gia đăng ký khoá học của trường. (khoá ôn DSH miễn phí). -Có nhận…

Học tiếng Đức Tài liệu học tiếng Đức du học đức
0

1.Tài liệu B1 http://forum.sividuc.org/forums/43/ 2.Tài liệu B2 http://forum.sividuc.org/forums/46/ 3.Tài liệu C http://forum.sividuc.org/forums/48/ 4.Tài liệu DSH http://forum.sividuc.org/forums/45/ 5.Tài liệu TestDaF http://forum.sividuc.org/forums/47/ 6.Tổng hợp các tài liệu khác http://forum.sividuc.org/forums/22/ Review các nơi…

1 2 3